Ấn Quang Đại Sư

Ấn Quang Đại Sư

Ấn Quang Đại sư – Vị Tổ thứ 13 của Tịnh độ tông

Đại sư trì giới tinh nghiêm, giữ mình rất kiêm ước. Đồ phục dụng tốt đẹp cùng thức ăn ngon quý người đem đến dâng, nếu không từ khước được, cũng chuyển tặng cho những vị xuất gia khác.

Sách của Ấn Quang Đại Sư