Availability: Còn sản phẩm

Đèn Dầu Sứ Trắng Hoa Sen Hồng

SKU: ĐD01

500.000

Đèn Dầu Sứ Trắng Hoa Sen Hồng

Dùng để thắp dầu lưu ly cúng dường Tam Bảo.

– Chất liệu: Sứ cao cấp

– Xuất xứ: Đài Loan

Đã bán:0/5

còn 5 hàng

Mô tả

Công đức thắp đèn cúng Phật

Cúng dường tháp Phật một ít đèn sáng, vì tin Phật – Pháp – Tăng, nên phúc điền cúng dường chút ít đèn này, sẽ được quả báo, thành tựu phúc đức, chỉ có Phật mới biết được.

Kinh Thí Đăng Công Đức ghi:

“Đức Phật bảo Ngài Xá-lợi-phất:

– Nếu có người đến trước hình tượng hoặc chùa tháp Phật mà cúng dường đèn sáng, cho đến dùng một ít bấc đèn, hoặc đốt đèn dầu cúng dường, ánh sáng ấy chỉ soi chiếu được một lối đi hoặc một bậc thềm.

Này Xá-lợi-phất, phúc đức của người này tất cả hàng thanh văn, duyên giác đều không thể biết được, chỉ có Phật Như Lai mới có thể biết. Người cầu quả báo thế gian, mà còn được phúc đức như thế, huống gì công đức của tâm thanh tịnh, tin ưa niệm Phật liên tục không gián đoạn.

Ánh sáng chỉ chiếu đến một bậc thềm, còn được phúc đức như thế, huống là chiếu cả một lối đi, hoặc hai, ba, bốn lối đi, hoặc một tầng, hai tầng tháp, cho đến nhiều tầng, một phía, hai phía, bốn phía tháp, cho đến chiếu khắp tượng Phật.

Này Xá-lợi-phất, ngọn đèn của người kia hoặc tự nhiên vụt tắt, hoặc gió thổi tắt, hoặc dầu hết mà tắt, hoặc do bấc đèn hết mà tắt, hoặc tất cả đều hết mà tắt.

Nếu có người trong khoảng thời gian ngắn như thế cúng dường chùa tháp Phật một ít đèn sáng, vì tin Phật – Pháp – Tăng, nên phúc điền cúng dường chút ít đèn này, sẽ được quả báo, thành tựu phúc đức, chỉ có Phật mới biết được.

Người kia chỉ cúng dường chút ít đèn sáng mà còn được nhiều phúc đức không thể tính kể như thế, huống là sau khi Ta diệt độ, nếu có người tự mình hoặc dạy người khác đốt một ngọn đèn, hai ngọn đèn hoặc nhiều ngọn đèn cùng hương hoa, chuỗi báu, tràng báu, lọng báu và các thứ thượng diệu khác cúng dường tháp Phật!

Lại nếu có người cúng dường tháp Phật một ngọn đèn, sau khi mạng chung sẽ được ba loại ánh sáng:

1. Người ấy đến khi lâm chung, những phúc đức đã làm trước kia, thảy đều hiện đến, luôn nhớ nghĩ các pháp lành không quên, nhờ nhớ nghĩ các pháp lành mà sinh tâm vui mừng;

2. Nhờ đó mà có thể phát tâm niệm Phật, bố thí, tâm hoan hỉ không còn khổ về sự chết;

3. Được tâm niệm pháp.

Này Xá-lợi-phất! Khi người kia mạng chung, lại được thấy bốn loại ánh sáng:

1. Thấy vầng mặt trời tròn sáng xuất hiện;

2. Thấy vầng mặt trăng tròn sáng xuất hiện;

3. Thấy chư thiên cùng ngồi một chỗ;

4. Thấy Đức Như Lai, Ứng Chính Biến Tri ngồi bên cội bồ-đề sắp chứng đạo quả, lại cũng tự thấy thân mình tôn trọng, chắp tay cung kính Đức Như Lai.

Lại nữa, này Xá-lợi phất! Nếu có người cúng dường tháp Phật một ngọn đèn, khi lâm chung được thấy bốn loại ánh sáng như thế, sau khi qua đời, được sinh lên cõi trời Tam Thập Tam. Đã sinh về cõi trời rồi, liền được năm việc thanh tịnh:

1. Được sức mạnh thanh tịnh

2. Được uy đức thù thắng trong hàng chư thiên

3. Được tuệ niệm thanh tịnh

4. Được nghe âm thanh nhiếp ý

5. Được quyến thuộc vừa ý, nên tâm thường vui vẻ.

Nhờ cúng dường đèn mà được bốn pháp đáng ưa thích;

1. Sắc lực;

2. Của cải;

3. Vui vẻ;

4. Trí tuệ.

Nếu có người trụ bậc Đại thừa mà cúng dường tháp Phật một ngọn đèn sáng, sẽ được tám pháp thù thắng:

1. Được nhục nhãn thù thắng;

2. Được niệm thù thắng không thể suy lường;

3. Được thiên nhãn thù thắng;

4. Nhờ tu tập đầy đủ, nên không khuyết giới;

5. Đầy đủ trí tuệ, chứng quả Niết-bàn;

6. Do những điều lành đã tạo trước kia, nên không sinh vào tám nơi nạn;

7. Nhờ những nghiệp lành đã tạo, mà được gặp các Đức Phật, làm mắt sáng cho tất cả chúng sinh;

8. Nhờ căn lành ấy, mà được luân bảo của Chuyển luân thánh vương, không bị người khác làm chướng ngại, thân hình xinh đẹp; hoặc làm Đế Thích có uy đức lớn, đầy đủ nghìn mắt; hoặc làm Phạm vương khéo tu tập, chứng đại thiền định;

Này Xá-lợi-phất! Đem căn lành này hồi hướng bồ-đề sẽ được tám pháp an lạc thù thắng như thế.

Này Xá-lợi-phất! Nếu có người thấy người khác đem lòng tin trong sạch cúng dường đèn cho Như Lai, liền chắp tay, khởi tâm tùy hỉ, nhờ căn lành này, được tám pháp tăng thượng:

1. Được sắc thân tăng thượng;

2. Được quyến thuộc tăng thượng;

3. Được giới tăng thượng;

4. Được cuộc sống tăng thượng trong cõi trời người;

5. Được niềm tin tăng thượng;

6. Được biện tài tăng thượng;

7. Được thánh đạo tăng thượng;

8. Đắc A-nậu-đa-la tam-miệu-tam-bồ-đề.

Này Xá-lợi-phất! Lại có năm pháp khó được:

1. Được thân người

2. Tin ưa chính pháp của Phật

3. Ưa thích xuất gia trong chính pháp của Phật

4. Đầy đủ giới thanh tịnh

5. Được lậu tận.

Tất cả chúng sinh khó được năm pháp này, các ông đã được”.

Trích: Kinh Công Đức Thí Đèn Chùa Tháp

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Đèn Dầu Sứ Trắng Hoa Sen Hồng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *